SPIE SAG Group
Język

Inteligentna
energia to
przyszłość.  

Bezpieczna, wydajna i zoptymalizowana pod względem kosztów.
Infrastruktura energetyczna we współpracy ze SPIE SAG w Polsce.  

Uzgodnienia formalno-prawne inwestycji

Nasza firma realizuje pełen zakres czynności formalno-prawnych w procesie inwestycyjnym obejmujący działania związane z pozyskaniem niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń wymaganych przy budowie obiektów energetycznych.

Uzgodnienia formalno-prawne i obsługa geodezyjna

Zajmujemy się pozyskiwaniem prawa do dysponowania gruntem na cele budowalne. Ustalamy status formalno-prawny gruntów – ich własność i przeznaczenie. Pozyskujemy zgody właścicieli gruntów na wykonanie prac budowlanych oraz nabywamy w imieniu inwestora trwałe prawa do korzystania z gruntu w postaci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) w drodze umownej potwierdzonej notarialnie. W koniecznych przypadkach prawa te są uzyskiwane w drodze postępowania sądowego lub w postaci decyzji administracyjnych.

Współpracujemy z władzami samorządowymi przy niezbędnych do realizacji inwestycji energetycznych zmianach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzimy na rzecz inwestora czynności zmierzające do uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na budowę i innych.

Kontakt

 • Marek Rzepka
  Uzgodnienia Formalno-Prawne Inwestycji
  SPIE Elbud Gdańsk S.A.

  ul. Marynarki Polskiej 87
  80-557 Gdańsk
  Polska

  Tel:+48 58-769-48-50
  Fax:+48 58-343-11-70

Linki bezpośrednie